top of page
ค้นหา
  • fuchenamenity

หลักการรักษ์โลกกับสบู่โรงแรมคุณภาพทั้งราคาส่งและใส่ใจสิ่งแวดล้อมประเด็นภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานจนในปัจจุบันเริ่มมีการปฏิบัติที่จริงจังมากขึ้น หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้สอยทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งก็มีหลายแนวทางให้ได้ปฏิบัติตามทั้งที่เป็นแบบเคร่งครัดและไม่เคร่งครัดเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงและร่วมมือกันแก้ปัญหา

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมและกระบวนการการผลิตเองก็มีมาตรการที่สามารถลดปัญหาการใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจผู้ผลิตของใช้ในโรงแรมเริ่มมีการใช้ส่วนผสมหรือขั้นตอนการผลิตที่มีความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากขึ้น เช่น การรีไซเคิลบรรุภัณฑ์แชมพูและครีมอาบน้ำในโรงแรม เป็นต้น สบู่โรงแรมราคาส่งจาก Fuchen ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เรียกว่า “Six Sigma” ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง


สบู่โรงแรมราคาส่งกับ Six Sigma กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


สบู่โรงแรมราคาส่งจาก Fuchen ถูกผลิตด้วยวิธีการผลิตแบบ Six Sigma ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการผลิตให้น้อยที่สุด ซึ่งใน Sigma ระดับที่หกคือการผลิตที่มีความผิดพลาดไม่เกิน 3.4 ชิ้นต่อการผลิตหนึ่งล้านชิ้น โดยมีหลักการคือการบริหารจัดการงานโดยมุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าจากการผลิตที่เกิดจากความผิดพลาด จึงสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีสินค้าชิ้นไหนทีไม่ผ่านมาตรฐานและหลุดออกไปเป็นขยะที่กำจัดได้อยากทั้งยังเปลืองทรัพยากรอีกด้วย เนื่องด้วยในกระบวนการผลิตมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าแล้ว จึงส่งผลให้สามารถผลิตได้เร็วขึ้นแถมยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตลงไปได้อีกด้วย เพราะความผิดพลาดในขณะผลิตมีจำนวนที่ลดลงจากทุกส่วนงานที่ใช้กรบวนการผลิตนี้ สบู่โรงแรมราคาส่งจึงมีราคาที่ถูกและคุณภาพที่ดีมีมาตรฐาน

แนวทางในการนำ “Six Sigma” ไปปฏิบัติหลักการDMAIC สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการปรับปรุงสินค้าหรือกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. Define การกำหนดระบบ กระบวนการและกลยุทธ์ที่จะนำมาพิจารณา ความเห็นและความ

ต้องการของลูกค้า เป้าหมายของสิ่งที่จะปรับปรุง และโอกาสความยากง่ายในการปรับปรุงให้มีความชัดเจน กล่าวคือเป็นการกำหนดเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและกลยุทธ์ของธุรกิจ


2. Measure เป็นการระบุคุณสมบัติสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ โดยการประเมินความสามารถของ

กระบวนการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเมินคุณสมบัติของสินค้า และความเสี่ยง กำหนดเครื่องมือและตัวชี้วัดที่จะใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือวัดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในมาตรฐาน และการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรอบความคิดในข้อ 1


3. Analyze การวิเคราะห์ทางเลือกการออกแบบสินค้าหรือกระบวนการ เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามข้อ 2 เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่เกิดขึ้นรวมถึงต้นตอของงานที่บกพร่อง ทบทวกลยุทธ์และความเหมาะสมของวิธีการที่จะนำมาใช้ คัดเลือกกระบวนการทางสถิติที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และติดตามผล


4. Improve การออกแบบสินค้าหรือกระบวนการที่ได้รับอนุมัติให้ตรงตามผลการวิเคราะห์ คือ

การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 3 มาปรับปรุงโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลง วิธีการที่จะทำให้เห็นความผิดพลาดทันที มาตรฐานงานเพื่อสร้างกระบวนการใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาเทคนิคการบริหารโครงการและเครื่องมือการวางแผนที่เหมาะสมมาใช้ในการควบคุม และเป็นการนำวิธีการทางสถิติและผู้ที่มีความชำนาญมาใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการปรับปรุง


5. Control ตรวจรับรองความถูกต้องของสินค้าหรือกระบวนการ เป็นขั้นตอนการปรับปรุงระบบ

งานอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องและส่งเสริมกระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 4 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการนำระบบควบคุมต่างๆ มาใช้ เช่น ผังการผลิต การควบคุมกระบวนการทางสถิติ ทั้งยังเป็นทดสอบขั้นต้นและใช้งานจริงก่อนจะส่งมอบหรือการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและกระบวนการรวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าจะมีระดับคุณภาพตามที่กำหนด


Fuchen เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการนำเอากระบวนการควบคุมการผลิตแบบ Six Sigma มาปรับใช้ในทุกขั้นตอนการผลิตทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกชิ้น สามารถมั่นใจได้เลยว่าสบู่โรงแรมราคาส่งจาก Fuchen จะมีมาตรฐานและราคาถูก เพราะนอกจากจะมีการคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้วยังใส่ใจกับผลกระทบที่ธรรมชาติอาจได้รับอีกด้วย


ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page